Stowarzyszenie

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd:

 • Prezes: Mateusz Weber
 • Wiceprezes: Adam Długosz
 • Sekretarz: Iwona Gramza
 • Skarbnik: Patrycja Owcarz

Komisja Rewizyjna:

 • Danuta Włoch
 • Anna Pogonowska
 • Artur Janus

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Grodzka 7/6 41-706 Ruda Śląska

 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Białe Kruki” działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, niniejszym Statutem i posiada osobowość prawną. Podlega nadzorowi starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia i może być członkiem innych organizacji społecznych.

    Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków wspieranej przez samorząd terytorialny, wojewódzkie i centralne władze oraz sponsorów, w sferze następujących zadań publicznych:

 •  działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) na rzecz ogółu społeczności.

4

O nas

Jesteśmy grupą młodych ludzi z Śląska interesujących się historią. Poprzez organizowanie pokazów oraz uczestniczenie w wyjazdach historycznych udowadniamy, że przeszłość może być naprawdę ciekawa i nie musi kojarzyć się jedynie ze szkolnymi lekcjami. Paramy się wojowaniem, łucznictwem oraz dla chwili relaksu tańczymy przy klimatycznej muzyce. Chętnie zajmujemy się pracami rzemieślniczymi wykonując przedmioty drewniane i skórzane,  tkając czy …

Pokaż strony »

Sprawozdania

Pokaż strony »

Statut

Aby przybliżyć Państwu działalność Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Białe Kruki” przedstawiamy fragment statutu zawierający cele i sposoby działania Cele i sposoby działania   § 8. Celem Stowarzyszenia jest: 1. Opieka nad zabytkami architektury militarnej, przemysłowej, mieszkalnej i sakralnej posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową; inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych …

Pokaż strony »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>