↑ Powrót do Stowarzyszenie

Statut

Aby przybliżyć Państwu działalność Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Białe Kruki” przedstawiamy fragment statutu zawierający cele i sposoby działania

Cele i sposoby działania

 

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

1. Opieka nad zabytkami architektury militarnej, przemysłowej, mieszkalnej i sakralnej posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową; inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytków, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie ich części, oraz dokumentowanie tych działań.

2. Inicjowanie działań mających na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków, zahamowanie procesów ich destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.

3. Podejmowanie działań mających na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytków, ustalenie użytych do ich wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania zabytków oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich.

4. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5. Reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji polskiej oraz europejskiej, na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej.

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii średniowiecznej Polski i Europy.

7. Prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa oraz członków stowarzyszenia.

8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczo-rozwojowej  w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki filmowej i fotograficznej.

9. Propagowanie podróżowania i czynnego uprawiania sztuki jako sposobu na rozwój własnej osobowości.

10. Propagowanie aktywnych i twórczych form spędzania czasu.

11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Pozyskiwanie środków na zapewnienie pomocy organizacyjnej i finansowej umożliwiającej realizację celów statutowych.

2. Zapewnienie pomocy organizacyjnej i finansowej umożliwiającej trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

3. Udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.

4. Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o historii i zabytkach oraz ich znaczeniu dla kultury.

5. Prowadzenie spotkań i realizacja programów mających popularyzować i upowszechniać wiedzę o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. Uczestnictwo i organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową.

7. Współdziałanie w zakresie pielęgnowania patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i poza rządowymi oraz podmiotami samorządowymi.

8. Organizowanie działalności promującej historię lokalną i działań bitewnych na terenie Polski.

9. Pozyskiwanie i zarządzanie obiektami historycznie związanymi z historią lokalną, Polski i Europy.

10. Promocja regionu Śląska, jego historii, kultury, turystyki i sportu na terenie całego kraju oraz po za granicami.

11. Organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie systemu współzawodnictwa o charakterze olimpiad wiedzy historycznej.

12. Działalność fotograficzna.

13. Nadawanie programów radiofonicznych.

14. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

15. Działalność postprodukcyjna  związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

16. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

17.  Działalność związana z projekcją filmów.

18. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza.

19.  Produkcja biżuterii i wyrobów podobnych.

20. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych.

21. Produkcja wyrobów z drewna,  korka, skóry, tekstyliów, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

 Oto nasz statut w wersji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>